KONTAKT

paź 2022

Polityka Prywatności

20 października 2022

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU SELFMAKER

Poniższa polityka prywatności przedstawia zasady w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie serwisu internetowego www.selfmaker.com

Polityka Prywatności uwzględnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz przepisy polskich aktów prawnych, m.in. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu: jest: Selfmaker Technology sp. z o.o. w 95-082 Chechło Drugie, ul. Mokra 31, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000743663, NIP: 9471997983, REGON: 38094448800000, kapitał zakładowy 104.200 zł
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty e-mail: sales@selfmaker.com
 3. Definicje:
  1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
   i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu
  2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, a w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  3. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
  4. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  5. Serwis  – oznacza stronę internetową, którą prowadzi Usługodawca pod adresem https://selfmaker.com/ za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z Usług;
  6. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz zasady i warunki korzystania z Newslettera[P1] ;
  7. Dostawcy – podmioty zewnętrzne, które dostarczają lub mogą dostarczać treści dostępne w Serwisie, w tym także dostawca płatności

§ 2. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe, podane lub udostępnione przez Użytkownika
  w związku z korzystaniem z Serwisu, w celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zapewnienia funkcjonalności Serwisu (zakres danych: imię, nazwisko, firma, numer NIP, adres w postaci ulicy, numeru porządkowego, kodu pocztowego, miasta i kraju, adres IP, adres e-mail, numer telefonu oraz inne niezbędne dane o Urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot, której dane dotyczą.
  2. informowania Użytkowników o kwestiach związanych z funkcjonowaniem Serwisem (zakres danych: adres e-mail, numer telefonu, dane Urządzenia, z którego korzysta Użytkownik) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak również realizacji służy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
  3. dochodzenia roszczeń oraz ochrony praw (zakres danych: jak w ust. 1  oraz wszelkie dane uzyskane od Użytkownika niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
  4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  5. prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  7. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), w tym przesyłanie powiadomień (zakres danych: jak w ust. 2 oraz wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§ 3. DANE ZBIERANE PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU

 1. Administrator Serwisu zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem Serwisu lub bezpośredniego kontaktu ze strony Użytkownika:
  1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko)
  2. dane kontaktowe (adres e-mail),
  3. inne dane dobrowolnie przekazane przez Użytkownika w trakcie kontaktu z Administratorem, w tym również dane korespondencyjne oraz inne dane niewymienione powyżej.
 2. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.
 3. W ramach wypełnienia w Serwisie „Contact form”, Administrator zbiera następujące dane osobowe:
  1. imię, nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. inne dane dobrowolnie przekazane przez Użytkownika w trakcie kontaktu z Administratorem, w tym również dane korespondencyjne oraz inne dane niewymienione powyżej.

§ 4. PROFILOWANIE GROMADZONYCH DANYCH

 1. Administrator zastrzega, iż może on jak i Dostawcy wykorzystywać profilowanie do przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

§ 5. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie, zawartej za pośrednictwem Serwisu, w tym także po jej wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń;
  2. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody;
 2. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.


§ 6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres: sales@selfmaker.com

 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,
  2. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
  7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.
 3. Administrator rozpatruje zgłoszone żądania bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.
 4. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

§ 7. KONIECZNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu jest dobrowolne, jednak konieczne jeżeli Użytkownik będzie chciał wysłać wiadomość przy pomocy „Contact form”.
 2. W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Administratorem, stanowi ono warunek jej zawarcia. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

§ 8. UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

 1. W celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane od Użytkowników dane do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, podmioty świadczące na jego rzecz usługi prawne oraz obsługę IT oraz Dostawców. Ponadto, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe podmiotowi, z którym zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 2. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Ponadto, podane przez Użytkowników informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, z ograniczeniem do sytuacji w której wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na konkretne udostępnienie danych.

§ 9. ŚRODKI TECHNICZNE

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą danych.
 2. Administrator stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownicy nie zachowają zasad bezpieczeństwa.

§ 10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOPODARCZY

 1. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw spoza EOG. Administrator korzysta
  z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG.  
 2. Administrator zastrzega, że Dostawcy mogą przetwarzać i przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 11. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE W IMIENIU ADMINISTRATORA

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania w imieniu Administratora portalom obsługującym kampanię marketingową Administratora. Każdy podmiot przetwarzający zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo przetwarzania oraz przestrzegania zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w stopniu identycznym do Administratora.

§ 12. COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje do obsługi Serwisu pliki cookies i podobne technologie w celu ogólnej analizy ruchu, analizy marketingowej oraz do celów marketingu bezpośredniego.
 2. Podczas korzystania z Serwisu, na urządzeniu Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które wykorzystywane są do zapamiętywania decyzji Użytkownika, utrzymania sesji Użytkownika, zapamiętania wpisanych danych, gromadzenia informacji o urządzeniu Użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, a także analizy wizyt i dostosowania treści.
 3. Podczas korzystania z Serwisu, na urządzeniu Użytkownika zapisywane będą pliki cookies w celu prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Serwisu, a w szczególności:
 4. pliki cookies niezbędne do korzystania z Serwisu,
 5. pliki cookies odpowiedzialne za wykrywanie nadużyć,
 6. pliki cookies zbierające informacje o sposobie korzystania z serwisu,
 7. pliki cookies odpowiedzialne za zapamiętanie ustawień Użytkownika w zakresie języka, regionu, rozmiaru czcionki etc,
 8. pliki cookies odpowiedzialne za analitykę (źródło wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu, czas spędzony na tej stronie, odwiedzone podstrony, ilość sesji, ilość i rodzaj dokonanych akcji etc.),
 9. pliki cookies stosowane w remarketingu - służące do wyświetlania reklam użytkownikom, którzy odwiedzili stronę internetową.
 10. Z zastreżniem ustępu poprzedniego Administrator używa plików cookies w niżej wskazany sposób:
NAZWA PLIKUOPIS CELU PLIKUPOCHODZENIE PLIKURODZAJOKRES DZIAŁANIA
_gaPlik ten pełni funkcję pomiaru ruchu i jego zaangażowania na stronie internetowej.Googleanalityczne2 lata
_fbpPlik ten pełni funkcję pomiaru ruchu na stronie, oznaczenia użytkownika w celu późniejszej emisji reklam tzw. remarketingFacebookśledzące3 miesiące
_gidPlik ten używany jest do rozróżnienia użytkownika odwiedzającego stronę internetowąGoogleanalityczne1 dzień
_gatPlik ten umożliwia analizę odwiedzających i sposób korzystania ze strony. Ustawiany jest przy pierwszej wizycie na stronie internetowej.Googleanalityczne1 dzień
_hjIncludedInSessionPlik ten używany jest do zanonimizowanej analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz pomiaru ich zaangażowaniaHotjaranalityczne30 minut
_hjidPlik ten używany jest do zanonimizowanej analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz pomiaru ich zaangażowaniaHotjaranalityczne1 rok
PLIKI PRZECHOWYWANE W PAMIĘCI SESJI PRZEGLĄRKI INTERNETOWEJ
NAZWA PLIKUOPIS CELU PLIKUPOCHODZENIE PLIKURODZAJOKRES DZIAŁANIA
_hjFirstSeenPlik ten używany jest do zanonimizowanej analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz pomiaru ich zaangażowaniaHotjaranalitycznesesja (do zamknięcia przeglądarki)
_hjSessionUserPlik ten jest używany do zanonimizowanej analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz pomiaru ich zaangażowaniaHotjaranalitycznesesja (do zamknięcia przeglądarki)
_hjSessionPlik ten jest używany do zanonimizowanej analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz pomiaru ich zaangażowaniaHotjaranalitycznesesja (do zamknięcia przeglądarki)
 • Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
 • System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć.
 • Użytkownik  ma  możliwość  ustawić  w  przeglądarce  blokowanie  określonych  rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie dopuszczalnego zakresu gromadzenia informacji.
 • Korzystanie  z  serwisu  bez  zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych w niniejszej Polityce Prywatności  celów. 
 • Administrator informuje iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Platformy, ograniczenie ich wykorzystywania może uniemożliwić skorzystanie z usług Platformy.
 • Ustawienia przeglądarki urządzenia Użytkowników powinny zezwalać na zapisywanie plików cookies oraz powinny zezwalać na wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „ok” w oknie pojawiającym się po wejściu na Platformę z informacją: „Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić prawidłowe świadczenie usług.  Dalsze korzystanie ze strony jest równoznaczne z tym, że zgadzasz się na ich użycie – pliki te będą zapisywane na urządzeniu”.  
 • Dostawcy, w tym dostawcy płatności mogą przetwarzać dane Użytkownika oraz gromadzić pliki cookies w oparciu o oddzielnie udzieloną zgodę Użytkownika. Administrator zastrzega, że Dostawcy mogą wykorzystywać pliki cookies i podobne technologie, m.in. w celach analitycznych, reklamowych lub afiliacyjnych.
 •  Administrator może wykorzystywać także z usług Google Analytics oraz innych Dostawców, w tym serwisów społecznościowych w celach analizy ruchu oraz połączeń afiliacyjnych. Przedmiotowe narzędzia analityczne i marketingowe przechowują informacje w plikach cookie w celu generowania statystach dotyczących ruchu naszego Serwisu oraz nawiązywania połączeń afiliacyjnych. Funkcje te są niezbędne do przeglądania, i monitorowania wydajności Serwisu, a także jego rozpowszechniania i ulepszania. Korzystając z tych narzędzi nie przetwarzamy danych osobowych ani innych identyfikatorów prowadzących do pośredniej identyfikacji osób, których dane dotyczą. Administrator zastrzega jednak, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Dostawców tychże usług, w oparciu o udostępnione przez nich polityki prywatności.

§ 13. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I COOKIES

 1. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one
  w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Serwisie, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia danych osobowych w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.
 3. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Udostępnij ten wpis

Zobacz również

Najnowsze newsy

Co słychać w świecie automatyzacji? Poznaj najnowsze doniesienia z życia grupy SelfMaker. Nowe urządzenia, wdrożenia oraz eventy.
Aktualności >

Zacznijmy Twój projekt

Żadne wyzwanie nas nie zaskoczy. Przeanalizujemy Twój biznes i zaproponujemy Ci rozwiązania, które wyniosą go na wyższy poziom.
Porozmawiajmy >

Kariera w Selfmaker

Pracuj z wśród najlepszych specjalistów branży, tworząc rozwiązania zmieniające codzienność nas wszystkich.
Współpracujmy >
Jesteśmy spółką technologiczną projektującą i budującą multifunkcyjne urządzenia samoobsługowe, narzędzia integracyjne oraz oprogramowanie.
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE
© Copyright 2022 - SelfMaker - All Rights Reserved
cross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram